Noteikumi 

ZUPU.LV Mājsaimniecības apgāde ir interneta veikals ikvienai fiziskai un juridiskai personai tajā izvietoto preču iegādei, veicot pasūtījumus elektroniskā veidā, un saņemšanai ar ZUPU.LV piegādi. 

Katra pasūtījuma izpildi un Klienta tiesību drošību nosaka un regulē ZUPU.LV Distances līgums, kas stājas spēkā, lietojot ZUPU.LV interneta veikalu.

Lai Tev, kā Klientam, būtu saprotams Distances Līguma saturs, Lūdzu, rūpīgi izlasi, bet, ja tomēr ir jautājumi, par kuriem nav skaidrības, uzraksti uz [email protected] un mēs visu rakstiski izskaidrosim!

 

ZUPU.LV DISTANCES LĪGUMS

ZUPU.LV Distances Līgums nosaka un regulē preču pirkšanas un piegādes noteikumus un drošību, kā arī Klienta tiesību ievērošanu un atteikuma iespējas, un tiek noslēgts, veicot preču pasūtīšanu, lietojot interneta veikalu www.zupu.lv.

ZUPU.LV Distances Līguma pušu pārstāvji ir ZUPU.LV (SIA AKE, Reģistrācijas Nr.: 40203179407, Juridiskā adrese: Kaivas iela 50/k-3 23B, Rīga, Latvija, LV-1021, e-pasts: zupu[email protected], tālr. +371 256079030), kas turpmāk Distances Līgumā saukts Pārdevējs, un jebkura, fiziska vai juridiska persona, kura veic preču pasūtīšanu un apmaksu, kas turpmāk Distances Līgumā saukta Pircējs.

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja sastādītam un apmaksātam pasūtījumam, kas izveidots, lietojot ZUPU.LV interneta veikala preču pasūtījumu izveides rīkus, vai nosūtīts Pārdevējam, korekti un viegli saprotamā rakstiskā formā, izmantojot citus elektroniskos saziņas līdzekļus un, pretī saņemot, pēc Pircēja brīvprātīgi norādītiem, rēķina sastādīšanai nepieciešamajiem, rekvizītiem, Pārdevēja sastādītu pasūtījuma apmaksas Rēķinu.

Pircējs veic preču pasūtīšanu, izmantojot ZUPU.LV interneta veikalu vai pasūtījumu nodod citā elektroniskā veidā, norādot pasūtāmo preču veidu un precīzu daudzumu, kā arī vajadzības gadījumā, sniedz korektu un viegli saprotamu papildinformāciju, kura būs nepieciešama Pārdevējam, lai veiktu Pircēja pasūtījuma izpildi un piegādi. Pārdevējs, izņēmuma gadījumos, patur tiesības neveikt Pircēja kļūdaini sastādīto pasūtījumu labojošas un koriģējošas darbības, bet uzņemas atbildību par kvalitatīvu un drošu Pircēja apkalpošanu.

Pārdevējs par katru preču pasūtījumu sagatavo, apstiprina un elektroniski nosūta 1 (vienas) dienas laikā uz Pircēja norādīto e-pasta adresi pasūtījumam atbilstošu, elektroniski sagatavotu, preču pasūtījuma apmaksas Rēķinu, kas ir derīgs bez paraksta un sastādīts, izmantojot Pircēja, brīvprātīgi, tikai pasūtījuma izpildei nepieciešamo, sniegto informāciju, veicot preču pasūtījumu. Pircēja, kā preču apmaksas veicēja un preču saņēmēja, informācija preču pasūtījuma Rēķinā var netikt uzrādīta, Pircējam informējot par to Pārdevēju rakstiski elektroniskā veidā vai pievienojot šādu papildinformāciju, veicot pasūtījumu. Šis elektroniski nosūtītais Pārdevēja sastādītais rēķins kalpo Pircējam kā preču pirkumu apliecinošs dokuments, bet ir spēkā tikai pēc pilnas Rēķina apmaksas saņemšanas atbilstoši Rēķinā norādītajai informācijai.

Pārdevējs Pircēja pasūtījumu apstrādā, sagatavo, un, piegādājot, nodod Pircējam tikai pēc preču pasūtījuma apmaksas saņemšanas, ja nav cita veida savstarpējās vienošanās starp Pārdevēju un Pircēju. Lai veiktu pasūtījuma apmaksu, Pircējam ir iespēja izmantot ZUPU.LV interneta veikalā esošos drošas apmaksas rīkus, vai izvēlēties citus, sev ērtākus apmaksas veidus un veikt uz Pircēja norādīto e-pasta adresi nosūtītā, pasūtījumam atbilstošā, elektroniski sagatavotā un derīgā bez paraksta preču pasūtījuma Rēķina apmaksu.

Pircējam interneta veikalā ZUPU.LV pasūtīto un apmaksāto preču saņemšana iespējama tikai, izmantojot Pārdevēja nodrošinātu pasūtījuma piegādi un katras preču pasūtījuma piegādes maksa ir noteikta 3 ( trīs ) eiro apmērā Rīgas pilsētas teritorijā un 7 (septiņu) eiro apmērā Rīgas apkārtnes novadu un Jūrmalas teritorijā. Latvijas Valsts teritorijā, ārpus Rīgas un Rīgas apkārtnes novadiem, un Jūrmalas, Pārdevējs nodrošina preču piegādi tikai atsevišķi vienojoties ar Pircēju par piegādes maksu, un piegādes veikšanas laiku. Interneta veikals ZUPU.LV pārdod un nodrošina preču piegādi tikai Latvijas Valsts teritorijā. Maksu par preču piegādi, atkarībā no Pircēja saņemšanas vietas norādījumiem, Pārdevējs iekļauj preču pasūtījuma Rēķinā, vai Pircējam, informējot preču pasūtījuma papildinformācijā, ir iespējams izvēlēties citu, sev vēlamo, apmaksas veidu. Pārdevējs patur tiesības, izvietojot interneta veikalā ZUPU.LV vai izmantojot citus saziņas līdzekļus, publiski informēt par bezmaksas preču  piegādes nodrošināšanu pastāvīgi vai atsevišķā laika periodā.

Pārdevējs visu ZUPU.LV interneta veikalā Pircēja pasūtīto un apmaksāto preču piegādi un nodošanu Pircējam vai preču saņēmējam uz 1 (vienu) Pircēja pasūtījumā norādīto preču saņemšanas vietu Rīgas, Rīgas apkārtnes novadu un Jūrmalas teritorijā nodrošina 3 (trīs) kalendāro dienu laikā no apmaksas vai apmaksas apliecinoša un maksājuma veikšanu pierādoša dokumenta saņemšanas dienas. Preču piegādes laiku un citus preču pasūtījuma piegādes un nodošanas nosacījumus Pārdevējs saskaņo ar Pircēju pirms piegādes veikšanas, vai pieturas pie pasūtījuma veikšanas laikā sniegtajiem Pircēja norādījumiem un vēlmēm.

Preču pasūtījumiem, kuri 1 (viena) kopēja rēķina vērtībā sasniedz 300 eiro un vairāk, un ir veikta preču pasūtījuma Rēķina savlaicīga pilna apmaksa, pēc Pircēja nepieciešamības, 2 (divu) kalendāro mēnešu laikā bez papildus izmaksām par preču uzglabāšanu pie Pārdevēja, iespējams veikt Dalītu preču piegādi, Pārdevējam veicot preču piegādes Pircējam dažādos datumos un laikos, un dažādās norādītajās saņemšanas vietās, un Pircējam apmaksājot atsevišķi tikai piegādes izmaksas atbilstoši nepieciešamajām piegādes reizēm. Pircējs par vēlmi izmantot Dalītu preču piegādi Pārdevēju informē, pievienojot papildinformāciju, veicot preču pasūtījumu ZUPU.LV interneta veikalā, vai rakstiskā formā, izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus. Dalītas preču piegādes gadījumā, preču piegādi Pircējam 3 (trīs) kalendāro dienu laikā, Pārdevējs nodrošina uz katru piegādes reizi atsevišķi, pēc Pircēja preču piegādes pieprasījuma saņemšanas.

Pircējam, 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preču pasūtījuma piegādes dienas ir iespēja izmantot Pircēja Atteikuma tiesības un atteikties no preces, vai visa preču pasūtījuma, informējot Pārdevēju rakstiskā Atteikuma vēstulē, nosūtot to uz interneta veikala ZUPU.LV e-pastu: [email protected], un pretī saņemot apstiprinājumu no Pārdevēja puses, par Atteikuma vēstules saņemšanu. Pircējs Atteikuma vēstuli Pārdevējam iesniedz sastādītu brīvā formā, norādot Pārdevēja rekvizītus (interneta veikals ZUPU.LV, SIA AKE, Reģistrācijas Nr.: 40203179407, Juridiskā adrese: Kaivas iela 50/k-3 23B, Rīga, Latvija, LV-1021, e-pasts: [email protected], tālr. +371 256079030), Pircēja rekvizītus, preču pasūtījuma apmaksas un piegādes datumu, preces vai preču nosaukumu un aprakstu, kā arī Pircēja Atteikuma tiesību izmantošanas iemeslu un pamatojumu. Pircējam nav iespējams izmantot atteikuma tiesības, ja prece tika izgatavota vai Pārdevējs to pasūtīja pēc individuāla Pircēja pieprasījuma, ir bojāta kvalitāte, drošums, izskats vai citu ierobežojošu iemeslu dēļ. Pārdevējs patur tiesības atteikt izmantot atteikuma tiesības, pamatojot to Pircējam, un informējot Pircēju rakstiskā veidā 3 (trīs) kalendāro dienu laikā no Atteikuma vēstules saņemšanas dienas. Pircējs, izmantojot Pircēja Atteikuma tiesības un nesaņemot atteikumu no Pārdevēja atgriezt preces 3 (trīs) kalendāro dienu laikā, uzņemas atbildību par drošu preces vai preču atgriešanu Pārdevējam 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no Pārdevēja apstiprinājuma par Atteikuma vēstules saņemšanu un kompensēt, pilnā apmērā, visus izdevumus un maksas, kas saistītas ar preces atgriešanu Pārdevējam, abām pusēm savstarpēji vienojoties.

Pircējs, ievadot, apstiprinot un veicot maksājumus interneta veikalā ZUPU.LV, brīvprātīgi apstiprina piekrišanu savu rekvizītu un informācijas nodošanai Pārdevējam pasūtījumu apstrādes un piegādes veikšanas nodrošināšanai, kā arī Pircējs, lietojot Pārdevēja interneta veikalu ZUPU.LV, piekrīt uz savu, kontaktinformācijā brīvprātīgi norādīto e-pasta adresi saņemt pasūtījuma statusa un apstrādes informāciju, Rēķinus, piedāvājumus, un jaunumu informāciju no Pārdevēja, ja puses savstarpēji nav vienojušās un noteikušas datu apstrādi citādi.


Privātuma politika ZUPU.LV

 

Lai vari justies drošs par saviem personas datiem, kas tiek uzrādīti, izmantojot ZUPU.LV interneta veikalu, noteikti izlasi ZUPU.LV Privātuma politiku, bet, ja tomēr šaubies, uzraksti mums uz [email protected] un mēs Tev paskaidrosim, kāpēc uzskatām, ka Tavi dati būs drošībā!

 

ZUPU.LV Privātuma politika nosaka un regulē interneta veikala ZUPU.LV Pircēju personas datu apstrādi un aizsardzību.

 

Par interneta veikala ZUPU.LV Personas datu aizsardzību atbild un datu apstrādi veic SIA AKE, Reģistrācijas Nr.: 40203179407, Juridiskā adrese: Kaivas iela 50/k-3 23B, Rīga, Latvija, LV-1021, e-pasts: [email protected], tālr. +371 256079030.

 

Pircējs izmantojot interneta veikala ZUPU.LV pasūtījuma noformēšanu brīvā un nepiespiestā veidā pēc paša brīvprātīgas gribas, iesniedz savu, par patiesiem datiem uzskatītu, informāciju, kontaktinformāciju, lai noformētu pasūtījumu, saņemtu Rēķinu par precēm un veiktu tā apmaksu, kā arī saņemtu pasūtījuma piegādi laicīgi un precīzi uz sev vēlamo, norādīto vietu, un saņemtu informatīvos mārketinga aktivitāšu un iepirkšanās iespēju piedāvājumus uz savu e-pastu vai tālruni, ja vien Pircējs nav atteicies vai liedzis šīs, par reklāmu uzskatāmās,  informācijas saņemšanu.

Izmantojot interneta veikalu ZUPU.LV, Pircējs piekrīt, ka iesniegtie personas dati tiks glabāti un apstrādāti 1 (viena) gada laikā no pēdējā pasūtījuma veikšanas brīža, ja vien Pircējs rakstiskā veidā, izmantojot e-pastu [email protected], nav informējis rīkoties savādāk. Interneta veikala ZUPU.LV Pircēju personas dati glabāšanas laikā var tikt nodoti trešajām personām tikai ar Pircēja atļauju vai Latvijas republikas likumos noteiktā kārtībā.

Interneta veikala ZUPU.LV Pircējam ir tiesības, pieprasot rakstiskā veidā, izmantojot e-pastu [email protected], ZUPU.LV personas datu glabāšanas laikā, saņemt informāciju par precīziem saviem datiem, Rēķiniem, kuros šie dati tikuši izmantoti, veikt to korekciju gadījumos, kad dati ir mainījušies, lūgt pilnībā dzēst visus pieejamos datus un informāciju par sevi, vai ierobežot savu datu izmantošanu ZUPU.LV reklāmas aktivitātēs un piedāvājumu sagatavošanā un izsūtīšanā.

Personas datu aizsardzības iespējamos pārkāpuma gadījumos interneta veikala ZUPU.LV Pircējam, ir tiesības pieprasīt nekavējoties veikt savu datu pārbaudi vai noteiktas darbības datu drošībai no ZUPU.LV interneta veikala atbildīgās juridiskās personas, vai arī griezties Datu valsts inspekcijā.

 

0
© 2020 SIA AKE
 Visas tiesības aizsargātas, reģ. nr.: 40203179407, jur. adrese: Kaivas iela 50/k-3 23B, Rīga, Latvija, LV-1021, mob.: + 371 25607903, epasts: [email protected]

 .